Ambasada Republike Slovenije Beograd /Vesti /
06.11.2020  

Obaveštenje o izmenama ulaska u Republiku Sloveniju

Vlada Republike Slovenije je u četvrtak, 5.11.2020. donela odluku da se od nedelje, 8.11.2020. Srbija svrstava u crvenu listu država. Licu koje ulazi u Republiku Sloveniju, a ima boravak u Srbiji ili dolazi iz Srbije, zbog moguće zaraze virusom SARS-CoV-2 se tako određuje  karantin od deset dana.

Karantin neće biti određen licu ako prilikom prelaska granice priloži negativan rezultat testa na prisustvo SARS-CoV-2 (COVID-19) koji nije stariji od 48 sati. Test mora biti obavljen u državi članici EU, državi članici šengenskog područja ili u jednoj od sledećih srpskih institucija:

 • Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

 • Klinički centar Vojvodine,

 • Direktorat za nacionalne referentne laboratorije Bajajnica,

 • Medicinski fakultet Niš,

 • Laboratorija 'Vatreno oko' Beograd,

 • Laboratorija 'Vatreno oko' Niš,

 • Zavod za biocide i medicinsku ekologiju Beograd,

 • Institut za javno zdravlje Kikinda,

 • Institut za javno zdravlje Kragujevac,

 • Institut za javno zdravlje Niš,

 • Institut za javno zdravlje Vojvodina,

 • Institut za javno zdravlje Sombor,

 • Institut za javno zdravlje Sremska Mitrovica,

 • Institut za javno zdravlje Subotica,

 • Institut za javno zdravlje Zrenjanin,

 • Institut za virusologiju, vakcine i serume 'Torlak',

 • Institut za javno zdravlje Srbije dr Milan Jovanović Batut,

 • Institut za javno zdravlje Pančevo,

 • Specijalistički veterinarski Institut (VSI) Subotica,

 • VSI Kraljevo,

 • VSI Niš,

 • VSI Novi Sad,

 • VSI Šabac.

Izuzeci bez karantina in negativnog testa

Ulazak bez karatina i negativnog testa dozvoljava se:

 1. licu koje je upućeno na izvršenje zadatka u sektoru međunarodnog prevoza ili sa njega;
 2. licu koje vrši prevoz robe ili lica u Republiku Sloveniju ili iz nje u prvrednom saobraćaju, ili za teretni i putnički saobraćaj u tranzitu* i napušta Sloveniju u roku od 12 sati po prelasku granice;
 3. lie koje putuje u tranzitu* kroz Republiku Sloveniju i napušta je najkasnije u roku od 12 sati po ulasku;
 4. lice koje prelazi granicu (dnevno ili privremeno) zbog uključenosti u vaspitanje ili obrazovanje ili naučno istraživanje u Republici Sloveniji ili inostranstvu i to dokazuje odgovarajućim dokazima, kao i njegovi roditelji ili druga lica koja ga prevoze i vraćaju se preko granice u roku od 24 sata po ulasku;
 5. lice koje prelazi grancu zbog hitnih i neodložnih ličnih obaveza ili hitnih poslovnih razloga i to dokazuje odgovarajućim dokazima i vraća se preko granice u najkraće moguće vreme koje je potrebno za izvršenje obaveze, ali ne duže od 48 sati po prelasku granice (važi i za uže članove* porodice lica, ukoliko putuju sa njim);
 6. licu koje je dovezeno u Republiku Sloveniju spasilačkim ili sanitetskim vozilom, i pratećem zdravstvenom osoblju u tom vozilu;
 7. licu koje ima dokaz o planiranom zdravstvenom pregledu ili zahvatu* u Republici Sloveniji, drugoj državi Evropske unije ili drugoj državi šengenskog područja i vraća se preko granice odmah po obavljenom zdravstvenom pregledu ili zahvatu, odnosno čim mu zdravstveno stanje to dozvoli (zajedno sa svojim pratiocem, kada je isti zbog zdravstvenog stanja nužno potreban);
 8. licu koje prelazi granicu iz porodičnih razloga, radi održavanja kontakata sa užim članovima porodice i vraća se preko granice u roku od 72 sata po prelasku granice;
 9. licu mlađem od 14 godina koje prelazi granicu sa užim članom porodice koji prilaže negativan test.

*Navedena informacija sadrži izuzetke koji se odnose na opštu populaciju. Dodatne izuzetke možete naći na sajtu Vlade RS na sledećemm linku:

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

Tranzit znači da lice mora napustiti Sloveniju u roku od 12 sati, a pritom put mora obaviti bez nepotrebnog i dodatnog zaustavljanja, kao i napuštanja tranzitnog puta. Putnici na putu mogu obaviti nužne obaveze u tranzitu, kao što je točenje goriva, zaustavljanje radi fiziološke potrebe, ne smeju prenoćiti. Lice u tranzitu mora sa sobom imati odgovarajuću putnu ispravu (i vizu i dozvolu za boravak ukoliko je to potrebno) i dokument o nameri i cilju tranzita (od 14. jula nadalje dokument o nameri i cilju tranzita moraju priložiti samo nerezidenti EU; za rezidente EU dovoljna je važeća putna isprava). Lice za koje se predvidi da zaradi neophodnih mera susednih država neće moći da napusti teritoriju Slovenije ulazak u Sloveniju se ne dozvoljava.

* U uže članove porodice ubrajaju se: supružnik, vanbračni partner, partner iz sklopljene ili nesklopljene partnerske veze i razvedeni supružnik ili partner kome je sudskom odlukom određena alimentacija, i njihovi roditelji, zakonsko ili nezakonsko dete, usvojenik ili dete koje je odlukom nadležnog organa doveden u porodicu sa namerom usvojenja.

* U hitne zdravstvene preglede i zahvate spadaju oni kod kojih bi zbog odlaganja izvršenja došlo do slabljenja zdravstvenog stanja (npr. hemoterapija, posebni dijagnostički postupci, usluge na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite). U hitne zdravstvene preglede i zahvate ne računaju se usluge koje je moguće izvršiti u matičnoj državi ili su rutinski specijalistički pregledi (prvi pregledi u ginekologiji, oftalmologiji, dermatologiji i sl.) kao ni preventivni pregledi.

U odgovarajuće dokaze za dokazivanje hitnih neodložnih obaveza iz 5. člana spadaju, na primer, sudske odluke ili drugi slični akti kojima lice ostvaruje pravo na kontakt sa decom.