Ambasada Republike Slovenije Beograd /Zapošljavanje stranih lekara u Sloveniji /

Zakon o priznavanju profesionalne kvalifikacije lekara, lekara specialista, doktora dentalne medicine i doktora detalne medicine specialista iz 2010 g. određuje olakšice u priznavanju spomenutih kvalifikacija. Zakon važi za strance iz zemalja van EU, a ne za strance koji su kvalifikacije pridobili pre 25. juna 1991 g. u jednoj od republika bivše SFRJ.
Stranac može na osnovu zakona zamoliti za priznavanje uverenja odnosno diploma samo ako već ima pismenu ponudu izvođača zdravstvene delatnosti za sklapanje ugovora o zapošljavanju. Ako ponude nema, za njega važi postupak nostrifikacije, kojeg vodi Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo). Za boravak stranaca u Sloveniji važi Zakon o strancima.

Potupak vodi Ministarstvo za zdravlje Slovenije. Uz podnesak na obrascu, kandidat predloži:

1.  dokaz o završenom studiju na medicinskom fakultetu u inostranstvu
2. dokaz o sadržaju i toku studijskog programa u inostranstvu
3. ponudu za posao u Republici Sloveniji
4. druge dokaze o obrazovanju  i iskaze  o stručnoj osposobljenosti te medicinskih iskustava
5. dokaz o dobrom imenu
6. dokaz o obavljenoj specializaciji u inostranstvu (samo za lekare specijaliste)
7. program u inostranstvu obavljene specijalizacije (samo za lekare specijaliste)
8. biografija sa opisom radnih iskustava, pogotovo u zadnjim sedam godina

Sva dokumentacija treba da bude prevedena na slovenački jezik. Ukoliko izvođač zdravstvene delatnosti podigne ulogu za priznanje profesionalne kavlifikacije za osobu koja ne dolazi iz zemalja van Eu, ulogu mora dodati ovlašćenje. Troškove postupka snosiće kandidat sam.

Osoba kojoj je izdata odluka o priznanju profesionalne kvalifikacije mora pre zapošljenja kot izvođača zdravstvene delatnosti, koju je ponudio posao, predložiti dokaze o znanju slovenačkog jezika. Dokaz o znanju jezika može izdati zavod za obrazivanje. Nivo znanja jezika odrediće poslodavac. U postupku priznavanja profesionalnih kvalifikacija ne traži se dokaz o znanju slovenačkog jezika, ali se svi eventualni dopunski uslovi vode na slovenačkom jeziku.

U vezi s potencialnim ponudama za rad, oslonite se direktno na Lekarsku komoru Slovenije, bolnice, dome zdravlja i Udruženju zdravstvenih zavoda Slovenije.

Detajlnije informacije i koristne adrese:

Ministrstvo za zdravje
Zdravniška zbornica
Fakulteta za medicino, Univerza v LJubljani
Fakulteta za medicino, Univerza v Mariboru

Za razliku od lekara ima u Sloveniji zubara dovoljno.